Archiwum

Fundacja

piątek, 23 sierpień 2013 17:48

FUNDACJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA" została założona w 2004 roku, przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. w roku 2008 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Fundusze zebrane z darowizn 1% Fundacja przeznacza na program ochrony kasztanowców, działania na rzecz ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną.

Od początku swojego istnienia organizuje i koordynuje coroczne kampanie „Sprzątanie świata – Polska” oraz, od roku 2007 – Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku i program Pomóżmy Kasztanowcom. Oprócz trzech najważniejszych programów Fundacja, jako młodsza siostra” współkoordynuje wiele programów prowadzonych przez Fundację Nasza Ziemia (akcje edukacyjne, programy ochrony środowiska).
 
Celem działania Fundacji jest zrównoważony rozwój zgodny z zasadami ekologicznymi oraz z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, szczególnie w zakresie:
 • popierania międzynarodowej akcji ochrony środowiska pod nazwą “Clean Up The World” - “Sprzątanie Świata” oraz jej koordynowanie i współorganizowanie w kraju,
 • pomoc dla instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
 • ochrony krajobrazu kulturowo – przyrodniczego, tradycyjnych form użytkowania rolniczego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach przyrodniczo cennych;
 • zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganie bezrobociu poprzez promocję i wspieranie rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych, wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska;
 • działalność na rzecz propagowania i dokonywania proekologicznych zmian w sferze produkcji rolnej, w tym w szczególności w zakresie wdrażania rolnictwa ekologicznego, dobrych praktyk rolniczych oraz programów rolno – środowiskowych;
 • ochrony siedlisk i gatunków, a także tworzenia prawnych form ochrony przyrody,
 • upowszechniania odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich oraz ochronę praw konsumenta w tym zakresie;
 • oszczędzania energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
 • gospodarki odpadami
 • zrównoważonego, proekologicznego transportu;
 • czystszej produkcji
 
Działaniom Fundacji przewodniczy Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji. Akcje koordynują Anita Słomiana (członek zarządu) oraz Marta Dudek. 
Czytany 4386 razy