Baza wiedzy

Baza wiedzy

wtorek, 21 kwiecień 2015 23:11

Żeby skutecznie działać dla środowiska potrzebna jest nam wiedza. Dlatego przygotowaliśmy dla Was, w formie pytań i odpowiedzi, trochę informacji na temat tego, jak działa system gospodarowania odpadami w gminach. W przygotowaniu kolejne informacje :)

Żeby skutecznie działać dla środowiska potrzebna jest nam wiedza. Dlatego przygotowaliśmy dla Was, w formie pytań i odpowiedzi, trochę informacji na temat tego, jak działa system gospodarowania odpadami w gminach. W przygotowaniu kolejne informacje :)

 

  • Kto jest odpowiedzialny za usuwanie dzikich wysypisk? (art. 6r ust. 2B ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Gminy odpowiadają za utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie organizując odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zapewniając dostęp do infrastruktury służącej utrzymaniu czystości: kosze na odpady, pojemniki do segregacji, punkty selektywnego zbierania odpadów. Obowiązkiem gmin, jako podmiotów zobowiązanych do utrzymania czystości i porządku, jest również reagowanie na każde dzikie wysypisko, które znajdzie się w ich granicach administracyjnych: wszczęciem postępowania administracyjnego wobec posiadacza odpadów, jeśli tego można ustalić, lub uprzątnięciem dzikiego wysypiska. Znowelizowana ustawa wskazała źródło finansowania - gminy mogą pokrywać koszty usuwania dzikich wysypisk z opłat pobieranych od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszt ten stał się tym samym kosztem funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami w gminach. Kalkulując stawki opłat gminy powinny uwzględniać koszt usuwania dzikich wysypisk na swoim terenie.

 

  • Jak wysokie mogą być stawki opłat, które gmina pobiera od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi? (art. 6k ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Rada gminy ustalając stawki opłat musi uwzględnić maksymalne stawki określone ustawą, które zależne są od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę, określanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale każdego roku za rok poprzedni.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2014 r. wyniósł 1340 zł, co oznacza, że maksymalna stawka może wynieść nie więcej niż 26,8 zł od osoby, lub nie więcej niż 75,04 zł od gospodarstwa domowego. W przypadku naliczania stawek od m3 zużytej wody – nie więcej niż 9,38 zł za 1 m3, a w przypadku naliczana stawek od powierzchni lokalu mieszkalnego – nie więcej niż 1,07 zł za 1m2.

 

  • Czy są jakieś odpady, które powstają w gospodarstwie domowym, których pozbywać się muszę na „własną rękę”? (art. 6r ust. 2d i ust.3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi zapewnić mieszkańcom możliwość pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów powstających w gospodarstwie domowym (odpadów komunalnych). Może się to odbywać poprzez odbiór odpadów z nieruchomości, poprzez przyjmowanie w punktach selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) lub w inny zorganizowany przez gminę sposób. Gmina może jednak ograniczyć ilość odbieranych (przyjmowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów) odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

 

  • Czy mogę oczekiwać, że w okresie letnim odpady będą odbierane częściej? (art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Od kwietnia do października gmina zobowiązana jest odbierać odpady zmieszane oraz bioodpady co najmniej raz w tygodniu z budynków wielolokalowych i co najmniej raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. W przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbioru tych odpadów może być rzadsza.

 

  • Jak fizycznie wygląda zgłaszanie uchybień na terenie gminy, do kogo należy zgłaszać zauważony problem i w jaki sposób?

Uwagi ogólne dotyczące uchybień w utrzymaniu czystości i porządku, tj. śmieci na poboczu, brak koszy na odpady, dzikie wysypiska należy kierować do urzędów gmin, w granicach których wystąpiło uchybienie. Fundacja Nasza Ziemia przygotowała bazę telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w poszczególnych gminach. Baza będzie dostępna na stronach internetowych www.sprzatanieswiata-polska.pl i www.naszaziemia.pl już od 22 kwietnia.

Zgodnie z art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina powinna określić w stosownej uchwale sposób zgłaszania uwag dotyczących niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego od nas odpady lub prowadzącego na zlecenie gminy punkt selektywnego zbierania.

 

  • Kto jest mieszkańcem? Co oznacza użyte w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określenie „zamieszkiwanie”?

Na pojęcia „mieszkaniec” i „zamieszkiwanie” należy patrzeć w kontekście samej ustawy i celom, w jakich została stworzona – chodzi o odbiór i zagospodarowanie wytworzonych przez mieszkańców odpadów. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nacisk położony jest na faktyczne przebywanie (bytowanie) danej osoby na nieruchomości, na koncentrację życia w danym miejscu, co powoduje wytwarzanie na tej nieruchomości odpadów komunalnych przez tę osobę i konieczność zagospodarowania tych odpadów. Mieszkańcem jest więc każda osoba faktycznie zamieszkująca nieruchomość, przy czym przez zamieszkiwanie należy rozumieć taki rodzaj pobytu osoby cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego w danym okresie, a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce. Dana nieruchomość w określonym okresie stanowi więc miejsce koncentracji interesów życiowych określonej osoby.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 sierpień 2016 10:51